Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: Algemeen

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
– Verkoper: Drocom Tankbouw Techniek
– Koper: degene, tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die goederen/diensten afneemt van de verkoper.
1.2 Alle overeenkomsten van verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom, worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de koopovereenkomst tot stand doordat koper mondeling besteld en verkoper voldoet aan een verzoek van levering van de koper, danwel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

ARTIKEL 3: Reclames

3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.
3.2 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

ARTIKEL 4: Veranderingen

4.1. Wijziging of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering, aan de verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 5: Transportvoorwaarden

5.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper.
5.2 De verkoper heeft het recht gereed zijnde goederen die door oorzaken onafhankelijk van zijn wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

ARTIKEL 6: Leveringtermijnen / Overmacht

6.1 Leveringstermijn van goederen kan pas door verkoper worden bepaald, na ontvangst van een orderbevestiging van de koper.
Leveringstermijn vermeld op offertes kunnen derhalve, na ontvangst van een orderbevestiging van de koper, bijgesteld worden door de verkoper. Pas na overschrijding van die termijn kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
6.2 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.
6.3 Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het tweede lid valt aan te merken:
Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

ARTIKEL 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de koper , op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt.
7.2 Tijdens uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moet betaling contant geschieden bij aflevering van de goederen.
7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden goederen die op verzoek van koper moeten worden verzonden, onder remboursement verstuurd, waarbij de verzend- en rembourskosten voor rekening zijn van de koper.
7.5 Van de dag af dat betalingen had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over door hem verschuldigde bedrag het, op de vervaldag geldende, promesse disconto van de Nederlandse Bank verhoogd met 3,5% betalen.
7.6 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10 % van de koopsom.
7.7 In geval van lid5 en 6 heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van de verkoper terstond volledig opeisbaar.
7.8 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.


Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De verkoper garandeert geleverde door de verkoper geproduceerde polyethyleen tanks gedurende de tijd van tien jaar na levering of verzending; d.w.z. dat hij alle reparatiekosten aan de tank die uitgevoerd dienen te worden als gevolg van een fabricagefout in het plaatwerk, lasnaden en aangelaste polyethyleen voorzieningen voor zijn rekening neemt.
8.2 Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper verrichten of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van het feit dat de verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet ten volle heeft nagekomen.
8.3 Het in lid 1 bepaalde geldt alleen als het in lid 1 beschreven goed is bevestigd volgens een bevestigingsadvies van de verkoper, waaraan koper verlicht is zich te houden. Bij in gebreke blijven hiervan door koper, vervalt de aansprakelijkheidsverplichting van verkoper.
8.4 De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper, schriftelijk, uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
8.5 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de verkoper geleverde tank omschreven in lid 1 zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade aan goederen en personen, welke of wie ook.
8.6 Onverminderd het hiervoor in lid4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper -uit welken hoofde dan ook- daaronder begrepen aansprakelijk uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van in lid 1 omschreven individuele goed dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
8.7 In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van het in lid 1 omschreven goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de leden 5 en 6, evenzeer.
8.8 Bij doorverkoop van het in lid 1 omschreven goed door de koper en het in hiervoor in lid 7 bepaalde, vrijwaart de koper de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
8.9 Op voorzieningen, anders bevestigd dan aan tanks, 0omschreven in lid 1 of goederen geleverd door leveranciers aan verkoper, gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende leveranciers van deze voorzieningen of goederen.

ARTIKEL 9: Geschillen

9.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeengekomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.
9.2 Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmee de samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.

Artikel 10: Eigendomsovergang

10.1. Tot aan het tijdstip waarop koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij verkoper.
10.2. De koper verplicht zich de aan hem afgeleverde en niet betaalde zaken niet aan een derde af te staan of deze zaken aan onze beschikkingsmacht te onttrekken, in welke vorm ook, alvorens de koper zijn betalingsverplichtingen aan ons geheel is nagekomen. Mocht onverhoopt blijken dat de afgeleverde zaken door welke oorzaak ook niet te onzer beschikking komen, dan heeft verkoper het recht van de koper een door hem te betalen boete te vorderen ter grootte van € 10.000,00 onverminderd de betalingsverplichting van de gehele koopprijs door de koper.
10.3. Wanneer koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij zonder ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij koper.
De koper verleent ons alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden, danwel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal afnemer ons machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.
10.4. Tot aan het tijdstip van betaling is de koper gehouden de goederen op te slaan op een wijze die voor de afgegeven goederen gebruikelijk is en die, indien verkoper zulks verlangt, deze als ons eigendom kenbaar doet zijn.

Copyright© Drocom Tankbouw Techniek